Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

潮太.日食

Yokozuna 橫綱

油麻地.拉麵

466-472 Nathan Rd

2783 0784

Eva Lung 龍小姐的樂活人生

5年前

櫻蝦擔擔麵

櫻蝦擔擔麵

櫻蝦香硊,胡麻湯底濃,擔擔麵幼滑。

$72

櫻蝦擔擔麵

$72

櫻蝦擔擔麵

$72

櫻蝦擔擔麵

Eva Lung 龍小姐的樂活人生

5年前

櫻花蝦叉燒拉麵

櫻花蝦叉燒拉麵

櫻花蝦叉燒拉麵