Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

想再試

lá bò lá

越南菜

Shop G02-03, Lee Tung Avenue, 200 Queens Rd E

2871 1711

Karen Yau

4年前

湯底一流 真功夫

湯底一流 真功夫

成個menu得一款pho揀 但淨係呢款已經足夠
湯底好入味 食到停唔到口
個炸雞無骨 好嫩滑多汗 配埋個酸辣醬好開胃
唔好睇個沙律好似得菜 其實個底有好多片豬頸肉