Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

Ben Leung

5年前.收藏在 天水圍

另類一人一邊爐

另類一人一邊爐

吉野家邊爐就食得多
原來有另一個選擇,個擺法仲要幾得意
68蚊一個 仲唔洗加一添~~

$68

香菜湯底

其實即係清湯底+芫茜

麻辣湯底

有埋米線,肥牛 野飲唔洗加錢👍