Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

HKFoodie-Nat

5年前.收藏在 米線揮手區

地球最好食既米線

地球最好食既米線

腩肉大腸米線,酸辣多蔥呀吾該😍雲貴川米線由中學雞時代開始食到依加,味道還是沒有改變,湯底一樣咁濃,出面仲係一樣咁多人排隊,連入面樓面D呀姐都係一樣果幾個🙌🏻好久沒有吃過了,我鐘意食雲貴川係因為佢夠重口味😂湯底夠濃,腩肉忟得夠淋入味同埋佢D大腸都非常入味👍🏻正

$40

腩肉大腸酸辣米線