Get it on Google PlayDownload on the App Store
EN

Ben Leung

5年前.收藏在 科學園

科學園都有咁滋保既人蔘雞食

科學園都有咁滋保既人蔘雞食

得返1001份,老細都賣埋比我
好足料,有糯米,棗,白果,好多料
最緊要係有半條老闆親自係韓國買返黎既人蔘

$68

人蔘雞湯飯